MMF doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije aranžmana

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, doneo je 23. oktobra 2015. godine, odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana Republike Srbije iz predostrožnosti.

Prema oceni MMF-a, Srbija nastavlja da ostvaruje dobre rezultate u sprovođenju dogovorenog ekonomskog programa. Ostvaren je privredni rast uprkos sprovođenju snažnih mera fiskalne konsolidacije, a deficit tekućeg računa platnog bilansa sveden je na održiv nivo. Konstatovano je da je dalje odlučno sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa ključno za održivost javnog duga, jačanje otpornosti finansijskog sektora i konkurentnost srpske privrede.

NBS

Fiskalni rezultati ohrabrujući su i omogućavaju okvir za sprovođenje mera koje će kretanje javnog duga usmeriti ka silaznoj putanji. Prostor za povećanje zarada u javnom sektoru i penzija potrebno je razmatrati u kontekstu procesa racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru. Istovremeno, neophodno je poboljšati realizaciju kapitalnih investicija radi stimulisanja privrednog rasta.

Ocenjeno je da je u uslovima niske inflacije i tekuće fiskalne konsolidacije, postepeno relaksiranje monetarne politike Narodne banke Srbije odgovarajuće. MMF pozdravlja posvećenost režimu targetiranja inflacije i fleksibilnosti režima deviznog kursa dinara.

Sprovođenje mera u finansijskom sektoru stvara uslove za unapređenje otpornosti finansijskog sektora. MMF preporučuje da se nastavi sa dijagnostičkim studijama banaka, koristeći sve analitičke metode za unapređenje nadzornog i regulatornog okvira. Posebno važno je sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita i Strategije za banke u državnom vlasništvu.

MMF ocenjuje da je dalje uspešno sprovođenje programa u domenu strukturnih reformi ključno za smanjenje fiskalnih rizika i podsticanje konkurentnosti i rasta.

Kabinet guvernera

Preuzeto sa www.nbs.rs

najbolji       _auto_logo_670