Auto krediti: Promenljiva kamatna stopa

Ako kao većina građana nemate dovoljno novca za nov automobil, nema potrebe da mnogo očajavate, jer danas imate auto kredite. Ipak, pošto niste stručni, i pošto ne gledate šta piše “sitnim slovima”, možda je mudro da pročitate ovaj tekst, koji je za vas pripremila Narodna Banka Srbije. Foto: Aleksandar Todorović.

OpelKupovina novog automobila može biti racionalniji izbor od kupovine polovnjaka, posebno ako godišnje prelazite preko 30,000 km. Razloga je više, a najvažniji su:

1)Za nov automobil imate garanciju od 5 ili 7 godina.

2)Nov automobil se neće tako često kvariti kao polovno vozilo koje iza sebe ima preko 100,000 km, a i ako se pokvari, veliki deo kvarova je pokriveno garancijom.

3)Novi, moderniji automobili su u proseku daleko bezbedniji, jer na tom polju auto industrija najviše napredovala, sada i Sandero ima ESP kao serijski deo opreme.

Krediti i drugi kreditni proizvodi mogu biti ugovoreni sa fiksnom ili promenljivom (varijabilnom) kamatnom stopom.

NBS slika 2Kredit sa fiksnom kamatnom stopom je kredit koji se otplaćuje po kamatnoj stopi koja je određena u momentu potpisivanja ugovora i koja ostaje ista u toku celog perioda otplate kredita, zbog čega se iznosi rata tokom otplate ne menjaju. Kod ovih kredita zajmoprimac uvek unapred zna ukupan iznos kamate koju plaća po kreditu.

Kredit s promenljivom kamatnom stopom je kredit koji se otplaćuje po kamatnoj stopi koja zavisi od promene određenih promenljivih faktora, kao što su referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR, BELIBOR), stopa inflacije i sl. Visina kamatne stope kod ovih kredita se može menjati, a samim tim i ukupan iznos kamate koju je potrebno platiti.

Ugovorom o kreditu utvrđeni su uslovi pod kojima može doći do promene kamatne stope. Zbog toga je bitno da ugovor pre potpisivanja pažljivo pročitate i da pre svega razumete sve one odredbe ugovora koje direktno utiču na promenu vaših ukupnih obaveza po osnovu uzetog kredita.
Da li znate da kredit s promenljivom kamatnom stopom nosi kamatni rizik?

Najpre da objasnimo šta je kamatni rizik. Reč je o riziku promene kamatne stope u toku otplate kredita, što direktno dovodi do promene visine rate kredita.

Naime, vaša obaveza prema banci po osnovu uzetog kredita sastoji se u periodičnom (najčešće mesečnom) otplaćivanju rata, koje čine određeni deo glavnice i pripadajuća kamata. Kod kredita s promenljivom kamatnom stopom visina rate zavisi od promene kamatne stope i to je razlog zbog čega se pri uzimanju ovakvih kredita preuzima kamatni rizik, tj. rizik povećanja troškova u slučaju povećanja kamatne stope.
Od čega zavisi promenljivost kamatne stope?

Ukoliko, dakle, uzmete kredit s promenljivom kamatnom stopom, i vi ste izloženi kamatnom riziku u toku otplate kredita u slučaju povećanja kamatne stope. Promenljivost kamatne stope, odnosno kada i u kojim okolnostima može doći do njene promene bliže se definiše ugovorom o kreditu. Promenljiva kamatna stopa može biti iskazana kao npr. referentna kamatna stopa (obično EURIBOR ili LIBOR) i plus kamatna marža. U zavisnosti od promena EURIBOR-a ili LIBOR-a menja se i kamatna stopa. Postoje, naravno, i drugačije definisane kamatne stope, kada njihove promene mogu zavisiti od drugih faktora, što mora biti precizno navedeno u ugovoru.
Šta je referentna kamatna stopa – EURIBOR i LIBOR?

EURIBOR i LIBOR su kamatne stope po kojima poslovne banke širom Evrope međusobno pozajmljuju novac (u evrima ili drugoj valuti) i one predstavljaju referentne kamatne stope, tj. kamatne stope koje banke koriste za formiranje kamatne stope na kredite koje odobravaju klijentima. Vrednosti EURIBOR-a i LIBOR-a se svakodnevno utvrđuju. Kako promene referentnih kamatnih stopa EURIBOR i LIBOR utiču na promenu kamatne stope?

Krediti sa valutnom klauzulom mogu biti privlačni na prvi pogled pre svega zbog niže kamatne stope. Međutim, oni istovremeno nose i veći rizik i samim tim mogu podrazumevati povećanje obaveza zbog nepredvidivih valutnih kretanja.

U prethodnom periodu bio je uočen porast trenda zaduživanja u drugim valutama, npr. u švajcarskim francima (CHF)), pošto su se krediti indeksirani u toj valuti nudili s nižom kamatnom stopom u odnosu na kredite indeksirane u evrima. U praksi se pokazalo da je kurs švajcarskog franka u odnosu na dinar u periodu od dve godine porastao čak 72%, što je znatno uticalo i na povećanje obaveza klijenata zaduženih u ovoj valuti, dok je kurs evra u istom periodu zabeležio rast od 40%.

Važno je znati da niža kamatna stopa u trenutku zaključivanja ugovora ne znači i da je takav kredit povoljniji. Treba uzeti u obzir i period otplate kredita, kao i kretanje i promenu rasta kursa strane valute u odnosu na dinar. Ako nameravate da zaključite ugovor o kreditu s promenljivom kamatnom stopom, obratite pažnju na sledeće:

Kolika je kamatna stopa u trenutku potpisivanja ugovora i šta utiče na promenu njene visine (EURIBOR, LIBOR i dr.), Kada banka vrši promenu kamatne stope i za koji period ta promena važi,
Da li su svi uslovi promenljivosti kamatne stope precizno navedeni u ugovoru.

Pored toga, obratite pažnju i na:

Troškove obrade zahteva za kredit koje plaćate banci,
Sve druge troškove koji mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu (porez, uknjižba, takse za razna uverenja i sl.),
Sredstva obezbeđenja otplate kredita (hipoteka, zalog, hartije od vrednosti i dr.),
Mogućnost i uslove za prevremenu otplatu kredita,
Uslove za refinansiranje kredita.

Saveti

Pažljivo pročitajte ugovor pre nego što ga potpišete. Upoznajte se pod kojim uslovima može doći do promene kamatne stope i dobro razmislite da li ste spremni da preuzmete taj rizik na sebe. Ukoliko vam pojedine odredbe ugovora nisu jasne, zatražite objašnjenje.Pokušajte da sagledate sve troškove kredita, naročito u odnosu na svoje mogućnosti, te na osnovu toga donesite odluku da li možete uzeti kredit i redovno izmirivati svoje obaveze. Uzmite u obzir pri tom da će u slučaju povećanja kamatne stope i vaša mesečna obaveza biti uvećana. Kada potpišete ugovor, morate biti svesni da ste time preuzeli odgovornost za tu svoju odluku, odnosno da ste potpisivanjem ugovora prihvatili sve uslove iz ugovora i zbog

Izvor: tvojnovac.nbs.rs

Ostavite komentar